Wat doen wij?

Trans-Plant onderzoekt en ondersteunt een levend, groeiend zelf organiserend netwerk, waarin innovatieve oplossingsrichtingen voor alternatieve voedselnetwerken worden ontwikkeld en waar meerdere “goede praktijken” naast elkaar ontstaan en tot wasdom komen. Ons onderzoek richt zich op het identificeren van factoren die de maatschappelijke impact van het netwerk bepalen. 

Waarom doen wij dit?

De milieu-impact van voedselproductie en -consumptie is enorm. Dit wordt geschat op 20 tot 30% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Naarmate de wereldbevolking blijft groeien, zal de druk op ons voedselsysteem alleen maar toenemen. Het equivalent van bijna drie planeten is nodig om de natuurlijke hulpbronnen te leveren die nodig zijn om onze huidige levensstijl in stand te houden. De transitie naar een duurzamer, veerkrachtiger, gezonder en eerlijker voedselsysteem is daarom een belangrijke maar ook complexe opgave.

Een voedingspatroon met meer plantaardige ingrediënten en verse groenten is gezonder, draagt bij aan het voorkomen van bulk-voedsel gerelateerde aandoeningen en verhoogt ook de kwaliteit van voedselproductie. Een verschuiving van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten in ons voedingspatroon biedt ongekende mogelijkheden om de CO2-voetafdruk te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan, terwijl we tegelijkertijd onze gezondheid verbeteren. De transitie naar een duurzaam voedselsysteem is daarom gericht op het plantaardig(er) maken van voedselketens en voedingspatronen.

Niet alleen omtrent voedsel valt er vooruitgang te boeken. Overal biedt een transitie naar plantaardige alternatieven voordelen. Landbouw, constructie, energieopwekking, mode, cosmetica, allemaal maken nog gebruik van vervuilende en onethische bedrijfsvoering. Dus ook op deze gebieden kunnen plantaardige stoffen mens, dier en natuur helpen tot een transitie naar een betere samenleving, een plantaardige samenleving.

Hoe doen wij dit?

Trans-Plant wil een netwerk vormen door het samenbrengen en ondersteunen van alle partijen in het Noorden die de transitie naar een plantaardige samenleving uitvoeren en mogelijk maken. Er zijn al een aantal initiatieven vanuit ondernemingen en kennisinstellingen als universiteiten en hogescholen, maar we weten nog heel weinig over boeren- en burgerinitiatieven op dit gebied. Op dit moment zijn er al veel lokale, kleinschalige initiatieven die werken aan alternatieve oplossingen voor het huidige voedselsysteem. Deze initiatieven opereren geïsoleerd en het ontbreekt vaak aan mogelijkheden om hun impact vast te houden of te vergroten. Het doel is om deze kleinschalige initiatieven samen te brengen met het reeds bekende netwerk, waardoor er meerdere verschillende alternatieve oplossingsrichtingen en “goede praktijken” naast elkaar ontstaan en tot wasdom komen.

Wie zijn wij?

Trans-Plant is een samenwerking tussen Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden en Rijksuniversiteit Groningen.
Het Trans-Plant team staat onder leiding van:

Rob van Haren

Lector Rob van Haren is medeoprichter van de Vegetarische Slager en was in deze hoedanigheid betrokken bij het aanjagen van de plantaardige eiwittransitie via concept, product en netwerkontwikkeling. Het lectoraat werkt op dit moment aan nieuwe ketens met zeewieren en algen. Studenten van zowel Kunstacademie Minerva als van andere Hanze-opleidingen werken binnen het lectoraat interdisciplinair samen met projectpartners uit het werkveld via een living lab samenwerkingsverband.

Bianca Harms

Lector Bianca Harms richt zich op de specifieke functies van media en communicatie om transities aan te jagenen onderzoekt welke mediavormen, content en verhalen effectief zijn om verandering naar duurzamer gedrag te bewerkstelligen. Een belangrijk aandachtsgebied van het lectoraat Transformational Media is de rol van media in de transitie naar een gezondere en meer plantaardige levensstijl van burgers. Het onderzoek van het lectoraat wordt waar mogelijk in co-creatie met studenten van verschillende opleidingen uitgevoerd.

John Hoeks

Hoogleraar John Hoeks doet met zijn groep onderzoek naar communicatie omtrent de transitie naar een plantaardige levensstijl, zowel wat betreft de effecten van communicatieve interventies als de vorm en inhoud van de ‘discourse’ omtrent de plantaardige samenleving. Dit onderzoek wordt aangevuld met meer kwalitatieve studies naar wensen, drijfveren en argumenten van zowel de voorlopers op duurzaam gebied als de actieve tegenkrachten. Speciale aandacht hebben sociale processen als polarisatie en depolarisatie.